©2014-2021, TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN QUỲNH LƯU

Địa chỉ: xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An Lịch công tác